reports
 1. Introduction
 2. Kokyuho / Kenkotaiso
 3. Jo 1 / Jo 2
 4. Bokken 1 / Bokken 2
 5. Kumitachi
 6. Shinken
 7. Stretching
 8. Shikko
 9. Ukemi
 10. Aikido Exercises
 11. Zagi Ryotedori
 12. Suwari Waza
 13. Zagi Handachi
 14. Katate Kosadori
 15. Katatedori
 16. Sokushin no Gyo

 

reports
 1. La Bellone
 2. Ryotedori
 3. Katatedori Ryotemochi
 4. Jonage
 5. Jo Sanningake

 

reports
 1. Tatami & Talk
 2. Hitoriwaza against Tsuki
 3. Tsuki
 4. Tsuki & Keri
 5. Ushiro Tekubidori
 6. Ushirodori
 7. Ushiro Katatedori Kubishime
 8. Ushiro Ryokatadori
 9. Hagaijime
 10. Futari- / Sanningake

 

reports
 1. Teateho
 2. Katadori
 3. Katadori Menuchi
 4. Ryokatadori

 

reports
 1. Shomenuchi
 2. Yokomenuchi
 3. Tantodori
 4. Bokkendori
 5. Jodori