Part 2.3

Katatedori Ryotemochi

1. Kokyunage Niningake

2. Kokyunage Tobikomi

3. Kokyunage Irimi

4. Kokyunage Tenkan

5. Kokyunage Niningake

6. Ikkyo

7. Kokyunage Enundo

8. Kokyunage Hachinoji

9. Nikyo

10. Koteoroshi

11. Shihonage

12. Zenponage Hanmi

13. Zenponage Gyaku Hanmi

14. Kokyunage Zenponage

Arch

15. Nikyo

16. Taigi 2 - Katatedori Ryotemochi

1. Kokyunage Tobikomi
2. Kokyunage Enundo
3. Kokyunage Hachinoji
4. Zenponage (Arch)
5. Nikyo irimi
6. Koteoroshi

17. Taigi 12 - Katatedori Ryotemochi

1. Kokyunage Irimi
2. Kokyunage Tenkan
3. Ikkyo
4. Nikyo tenkan
5. Zenponage Hanmi
6. Zenponage Gyaku Hanmi