Part 5.1

Shomenuchi

1. Ikkyo Irimi

2. Ikkyo Tenkan

3. Kokyunage

4. Kokyunage Tantodori

5. Kokyunage Bokkendori

6. Kokyunage Jodori

7. Koteoroshi

8. Koteoroshi Tantodori

9. Koteoroshi Bokkendori

10. Koteoroshi Jodori

11. Bokken Irimidori

12. Jo Irimidori

13. Zenponage

14. Zenponage Tantodori

15. Kirikaeshi

16. Sankyo inside

17. Shihonage

18. Taigi 9 - Shomenuchi

1. Ikkyo Irimi
2. Ikkyo Tenkan
3. Kokyunage Irimi
4. Koteoroshinage
5. Kokyunage Kirikaeshi
6. Kokyunage Zenponage
67 sec