Part 1.15

Katatedori

1. Kokyunage Irimi

2. Kokyunage

Grabbing hand

3. Kokyunage

Cutting

4. Koteoroshi

5. Ikkyo

6. Nikyo

7. Sankyo

8. Yonkyo

9. Shihonage

Irimi

10. Shihonage

Tenkan

11. Tenkan Shihonage

Tenkan

12. Kokyunage irimi

With rhythm

13. Taigi 1 - Katatedori Tenkan

1. Tenkan Kokyunage
2. Kirikaeshi
3. Zenponage
4. Kaitennage uchi
5. Tenkan Shihonage
6. Ikkyo

14. Taigi 11 - Katatedori / Katatekosadori

1. Katatedori Kokyunage Irimi
2. Katatedori Kokyunage - change hand
3. Katatekosadori Kokyunage Tobikomi
4. Katatekosadori Makikaeshi with contact
5. Katatekosadori Makikaeshi without contact
6. Katatekosadori Kirikaeshi