Part 4.3

Katadori Menuchi

1. Kokyunage Irimi

2. Kokyunage Enundo

3. Kokyunage Hachinoji

4. Nikyo

tenkan

5. Sankyo Uragaeshi

6. Zenponage

7. Tsuzukiwaza

Kokyunage irimi (with contact)
Kokyunage irimi (without contact)
Kokyunage Enundo
Kokyunage Hachinoji
Nikyo tenkan
Sankyo Uragaeshi
Kokyunage Zenponage

8. Taigi 10 - Katadori Menuchi

1. Kokyunage Irimi
2. Kokyunage Enundo
3. Kokyunage Hachinoji
4. Nikyo tenkan
5. Sankyo Uragaeshi
6. Kokyunage Zenponage
65 sec