Part 5.5

Jodori

1. Taigi 23 - Jodori

1. Shomenuchi Irimi Sudori - Kokyunage
2. Shomenuchi Koteoroshinage (right side only)
3. Shomenuchi Irimidori (left side only)
4. Yokomenuchi Shihonage (left side only)
5. Yokomenuchi Zenponage
6. Tsukikaeshi
7. Tsuki Zenponage
8. Tsuki Kirikaeshi
9. Douchi Kokyunage
10. Yokobarai Kokyunage
124 sec


2. Credits