Part 5.3

Tantodori

1. Taigi 21 - Tantodori

1. Shomenuchi Koteoroshinage
2. Shomenuchi Kokyunage
3. Sakatemochi Yokomenuchi Irimi Gokyo
4. Sakatemochi Irimi Kokyunage
5. Yokomenuchi Shihonage
6. Tsuki Koteoroshinage
7. Tsuki Ikkyo irimi
8. Tsuki Zenponage
9. Tsuki Kokyunage (Hijiuchi menuchi)
10. Tsuki Kaitenage
131 sec