Part 1.12

Suwari Waza

1. Taigi 16 - Suwariwaza

1. Shomenuchi Ikkyo irimi
2. Shomenuchi Ikkyo tenkan
3. Katadori Menuchi irimi
4. Shomenuchi Kokyunage
5. Tsuki Koteoroshi
6. Yokomenuchi Kokyunage zenpo

2. Taigi 16

Front view