Part 4.2

Katadori

1. Ikkyo

2. Nikyo

3. Sankyo

4. Yonkyo

5. Zenponage

6. Ushiromuki Zenponage

7. Ushiromuki Kokyunage Suikomi

8. Ushiromuki Kirikaeshi

9. Kokyunage Irimi

10 Taigi 14 - Katadori

1. Ikkyo (Tenkan)
2. Nikyo (Irimi)
3. Sankyo (Tenkan)
4. Yonkyo (Irimi)
5. Kokyunage (Ushiromuki Suikomi)
6. Kokyunage (Ushiromuki Kirikaette Yokomenuchi)
85 sec