Part 5.4

Bokkendori

1. Taigi 22 - Bokkendori

1. Shomenuchi Irimi Sudori - Kokyunage
2. Shomenuchi Koteoroshinage (right side only)
3. Shomenuchi Irimidori (left side only)
4. Gyaku Yokomenuchi Irimi
5. Yokomenuchi Shihonage (left side only)
6. Tsuki Koteoroshi (right side only)
7. Tsuki Zenponage
8. Tsuki Irimi Sudori
9. Douchi Kokyunage
10. Yokobarai Kokyunage
106 sec