Part 1.5

Kumitachi

1. Ichi no tachi - Kumiwaza

Front view

2. Ichi no tachi - Kumiwaza

Side view

3. Kumitachi

Tsuki

4. Kumitachi

Yokomen

5. Shomenuchi

Jump

6. Taigi 29 - Kumitachi

Tachi Uchi (Kumitachi)
1. Kote Uchi
2. Migi Do Uchi
3. Hidari Do Uchi
4. Nodo Tsuki
5. Shomenuchi
6. Hidari Yokomenuchi - Migi Yokomenuchi
82 sec

7. Kumitachi

Footwork

8. Kumitachi

Count 1 - 4

9. Kumitachi

Douchi

10. Kumitachi

Tsuki

11. Kumitachi

Shomenuchi

12. Kumitachi

Yokomenuchi