tsuzukiwaza

続技

1KATATE DORI tenshin 11KATATE DORI irimi 21TANTO DORI 1
2USHIRO KATATE DORI 12USHIRO KATATE DORI 22TANTO DORI 2
3RYOTE MOCHI 13RYOTE MOCHI 23BOKKEN DORI
4RYOTE DORI 14ZAGI RYOTE DORI 24JODORI
5RYOKATA DORI 15USHIRO RYOKATA DORI 25JO 1
6USHIRO DORI 16HANDACHI 26JO 2
7SHOME NUCHI 17KATA DORI MEN UCHI 27BOKKEN 1
8YOKOMEN UCHI 18YOKOMEN UCHI 28BOKKEN 2
9TSUKI & KERI 19TSUKI 29KUMITACHI
10TANINZU GAKE 20JONAGE 30SHINKEN