tsuzukiwaza 1 - 10

続技

1 katate dori (tenshin)

LLL RRR LR LR LR LR

1. KOKYUNAGE tenshin
2. KIRIKAESHI
3. ZENPONAGE
4. KAITENNAGE uchi
5. IKKYO
6. YONKYO
7. NIKYO

2 ushiro katate dori

LLL RRR LR LR LR LR

1. URAGAESHI
2. ZENPONAGE tenbin
3. KOTEOROSHI I
4. IKKYO
5. SANKYONAGE
6. KOTEOROSHI II
7. SHIHONAGE

3 ryote mochi

1. IKKYO tenshin-irimi / irimi
2. KOKYUNAGE tenshin
3. KOKYUNAGE
4. ZENPONAGE
5. NIKYO irimi
6. KOTEOROSHI
7. KOKYUNAGE SANKYO

4 ryote dori

1. KOKYUNAGE IRIMI
2. KOTEOROSHI IRIMI
3. KOKYUNAGE sokumen
4. TENCHINAGE irimi
5. TENCHINAGE tenshin
6. ZENPONAGE
7. KIRIKAESHI

5 ryokata dori

LLLL RRRR LR LR LR

1. ZENPONAGE
2. KIRIKAESHI
3. KOKYUNAGE hikoki
4. SUDORI
5. KOKYUNAGE
6. NIKYO irimi / tenshin
7. ZENPONAGE

6 ushiro dori

1. SANKYO
2. KOTEOROSHI
3. SANKYO
4. ZENPONAGE
5. HAGAIJIME KOKYUNAGE
6. USHIRO RYOTEDORI KOTEOROSHI
7. USHIRO RYOTEDORI IKKYO

7 shomen uchi

LLLL RRRR LR LR LR

1. IKKYO irimi
2. KOKYUNAGE
3. SHIHONAGE
4. IKKYO tenshin
5. ZENPONAGE
6. KIRIKAESHI
7. SANKYO

8 yokomen uchi

LLL RRR LR LR LR LR

1. SUDORI I
2. SUDORI II ojigi
3. IRIMI
4. SHIHONAGE tenshin-irimi
5. SHIHONAGE tenshin-tenshin
6. ZENPONAGE uchi
7. KOKYUNAGE tobikomi

9 tsuki & keri

1. KOTEOROSHI tenshin
2. IKKYO irimi
3. KOTEOROSHI hantai tenshin
4. MAEGERI I
5. MAEGERI II
6. MAWASHIGERI chudan
7. MAWASHIGERI jodan

10 taninzu gake

1. IKKYO I
2. IKKYO II
3. ZENPONAGE futari
4. KOKYUNAGE futari
5. SEIRETSU futari
6. SHIHONAGE futari
7. KOKYUNAGE sannin
8. YONNINGAKE