tsuzukiwaza

続技

25 jo 1

HITORIWAZA
1. TSUKI
2. TSUKI
3. YOKOMENUCHI
4. GYAKU YOKOMENUCHI
5. USHIRO TSUKI
6. TSUKI
7. YOKOMENUCHI
8. GYAKU YOKOMENUCHI
9. USHIRO BARAI
10. JODAN TSUKI
11. GYAKU YOKOMENUCHI
12. TSUKI
13. YOKOMENUCHI - USHIRO GEDAN TSUKI
...

25 bokken & jo 1

KUMIWAZA I

25 jo 1 & bokken

KUMIWAZA II