tsuzukiwaza 21 - 30

続技

21 tanto dori 1

1. TSUKI KOTEOROSHI
2. TSUKI IKKYO
3. SHOMENUCHI KOTEOROSHI
4. SHOMENUCHI KOKYUNAGE
5. YOKOMENUCHI KOKYUNAGE
6. TSUKI MENUCHI I
7. TSUKI MENUCHI II

22 tanto dori 2

1. USHIRO KUBISHIME SANKYO
2. USHIRO KUBISHIME SHIHONAGE
3. USHIRO TSUKI KOTEOROSHI
4. USHIRO TSUKI IKKYO
5. TSUKI ZENPONAGE
6. TSUKI KAITENNAGE
7. TSUKI SAKATEMOCHI IRIMI
8. TSUKI SAKATEMOCHI GOKYO

23 bokken dori

LR LR LR *L *R *L *R *L LR *L
1. SHOMENUCHI SUDORI
2. SHOMENUCHI KOKYUNAGE
3. SHOMENUCHI SUDORI + KOKYUNAGE
4. SHOMENUCHI KOTEOROSHI *
5. IRIMIDORI *
6. YOKOMENUCHI SHIHONAGE *
7. GYAKU YOKOMENUCHI IRIMI *
8. TSUKI KOTEOROSHI *
9. TSUKI ZENPONAGE
10. TSUKI NIKYO *

24 jo dori

1. YOKOMENUCHI ZENPONAGE
2. YOKOMENUCHI SHIHONAGE
3. TSUKI KAESHI
4. TSUKI ZENPONAGE
5. TSUKI KIRIKAESHI
6. DOUCHI KOKYUNAGE
7. YOKOBARAI KOKYUNAGE

25 jo 1

HITORIWAZA
1. TSUKI
2. TSUKI
3. YOKOMENUCHI
4. GYAKU YOKOMENUCHI
5. USHIRO TSUKI
6. TSUKI
7. YOKOMENUCHI
8. GYAKU YOKOMENUCHI
9. USHIRO BARAI
10. JODAN TSUKI
11. GYAKU YOKOMENUCHI
12. TSUKI
13. YOKOMENUCHI - USHIRO GEDAN TSUKI
...

25 bokken & jo 1

KUMIWAZA I

25 jo 1 & bokken

KUMIWAZA II

26 jo 2

HITORIWAZA

26 bokken & jo 2

KUMIWAZA I

26 jo 2 & bokken

KUMIWAZA II

27 bokken 1

HITORIWAZA

27 bokken 1

KUMIWAZA

28 bokken 2

KUMIWAZA

29 kumitachi

1. KOTE UCHI I
2. KOTE UCHI II
3. KOTE UCHI + TSUKI
4. KOTE UCHI
5. DO UCHI - GYAKU DO UCHI
6. TSUKI
7. SHOMENUCHI
8. YOKOMENUCHI - GYAKU YOKOMENUCHI

30 shinken

1. SHOMENUCHI
2. SHOMENUCHI Nage
3. SHOMENUCHI Uke
4. GEDAN SHOMENUCHI Nage
5. GEDAN SHOMENUCHI Uke
6. GEDAN SHOMENUCHI - USHIRO SHOMENUCHI
7. KESAGIRI - YOKOBARAI
8. KESAGIRI - YOKOBARAI handachi
9. YOKOMENUCHI - GYAKU YOKOMENUCHI
10. YOKOMENUCHI - GYAKU YOKOMENUCHI