Curriculum SHIN SHIN TOITSU AIKIDO DAN

1° Dan

KUMIWAZA

 1. TSUZUKIWAZA 11: KATATEDORI *
 2. TSUZUKIWAZA 13: RYOTEMOCHI *
 3. TSUZUKIWAZA  2: USHIRO KATATEDORI *
 4. TSUZUKIWAZA  8: YOKOMENUCHI *
 5. TSUZUKIWAZA 21: TANTODORI 1
 6. TSUZUKIWAZA 25: JO 1 und BOKKEN
 7. TSUZUKIWAZA 27: HAPPOGIRI
 8. SANNINGAKE attacco di tre persone
* Esaminatori possono chiedere invece della TSUZUKIWAZA sette tecniche con lo stesso attacco

2° Dan

KUMIWAZA

 1. TSUZUKIWAZA  4: RYOTEDORI *
 2. TSUZUKIWAZA  7: SHOMENUCHI *
 3. TSUZUKIWAZA  6: USHIRODORI *
 4. TSUZUKIWAZA 15: USHIRO RYOKATADORI
 5. TSUZUKIWAZA 22: TANTODORI 2
 6. TSUZUKIWAZA 23: BOKKENDORI
 7. TSUZUKIWAZA 26: JO 2 and BOKKEN
 8. TSUZUKIWAZA 28: BOKKEN 2
 9. YONNINGAKE attacco di quattro persone
* Esaminatori possono chiedere invece della TSUZUKIWAZA sette tecniche con lo stesso attacco

3° Dan

KUMIWAZA

 1. TSUZUKIWAZA  5: RYOKATADORI
 2. TSUZUKIWAZA  9: TSUKI & KERI
 3. TSUZUKIWAZA 12: USHIRO KATATEDORI
 4. TSUZUKIWAZA 18: YOKOMENUCHI
 5. TSUZUKIWAZA 19: TSUKI
 6. TSUZUKIWAZA 24: JODORI
 7. TSUZUKIWAZA 25: BOKKEN und JO 1
 8. TSUZUKIWAZA 26: BOKKEN und JO 2
 9. TSUZUKIWAZA 10: TANINZUGAKE
 10. YONNINGAKE attacco di quattro persone

4° Dan

HITORIWAZA

 1. KOTEGAESHI UNDO
 2. SANKYO UNDO
 3. NIKYO UNDO
 4. FUNAKOGI UNDO
 5. IKKYO UNDO
 6. IKKYO TENSHIN UNDO
 7. IKKYO ZENGO UNDO
 8. HAPPO UNDO
 9. TEKUBIKOSA UNDO kaho e joho
 10. SAYU UNDO
 11. SAYU CHOYAKU UNDO
 12. UDEFURI UNDO
 13. UDEFURI CHOYAKU UNDO
 14. HANMI-GYAKUHANMI UNDO
 15. HANMI-GYAKUHANMI CHOYAKU UNDO
 16. USHIROTORI UNDO
 17. ZENSHIN KOSHIN UNDO

KUMIWAZA

 1. TSUZUKIWAZA 17: KATADORI MENUCHI
 2. TSUZUKIWAZA 29: KUMITACHI
 3. TSUZUKIWAZA 30: SHINKEN
 4. TSUZUKIWAZA 20: JONAGE
 5. JO YONNINGAKE, attacco di quattro persone