tsuzukiwaza 29

kumitachi

1. MAAI
2. KOTE UCHI - only attack
3. KOTE UCHI + defense
4. KOTE UCHI + TSUKI
5. KOTE UCHI control
6. DO UCHI - GYAKU DO UCHI
7. TSUKI
8. SHOMENUCHI
9. YOKOMENUCHI - GYAKU YOKOMENUCHI