tsuzukiwaza

続技

16 handachi

半立ち

1. OSHISAGE
2. KAITENNAGE
3. KAITENNAGE handachi
4. SHOMENUCHI KOKYUNAGE
5. TSUKI KOTEOROSHI
6. ASHIDORI I
7. ASHIRODORI II