tsuzukiwaza 16

handachi

半立ち

1. OSAERU
2. KAITENNAGE
3. KAITENNAGE handachi
4. SHOMENUCHI KOKYUNAGE
5. TSUKI KOTEOROSHI
6. ASHIDORI I (maegeri)
7. ASHIDORI II (mawashigeri)