tsuzukiwaza

続技

3 ryote mochi

両手持ち

1. IKKYO tenshin-irimi / irimi
2. KOKYUNAGE tenshin
3. KOKYUNAGE
4. ZENPONAGE
5. NIKYO irimi
6. KOTEOROSHI
7. KOKYUNAGE SANKYO