All of Aikido 2

Hitoriwaza & T 01 - T 10

Hitoriwaza

1. KENKOTAISO (0:05 - 2:25)
2. KIMUSUBI breathing (2:25 - 7:37)
3. Stretching (7:37 - 11:18)
4. UKEMI (11:18 - 11:55)
5. AEIOU breathing (11:55 - 13:08)
6. AIKITAISO (13:08 - 18:25)
7. MOKUSO (18:25 - 18:35)

18:41

 

1 katate dori (tenshin)

片手取り (転体)

LLL RRR LR LR LR LR

1. KOKYUNAGE tenshin
2. KIRIKAESHI
3. ZENPONAGE
4. KAITENNAGE uchi
5. IKKYO
6. YONKYO
7. NIKYO

01:45

 

2 ushiro katate dori

後ろ片手取り

LLL RRR LR LR LR LR

1. URAGAESHI
2. ZENPONAGE tenbin
3. KOTEOROSHI I
4. IKKYO
5. SANKYONAGE
6. KOTEOROSHI II
7. SHIHONAGE

01:34

 

3 ryote mochi

両手持ち

1. IKKYO tenshin-irimi / irimi
2. KOKYUNAGE tenshin
3. KOKYUNAGE
4. ZENPONAGE
5. NIKYO irimi
6. KOTEOROSHI
7. KOKYUNAGE SANKYO

01:37

 

4 ryote dori

両手取り

1. KOKYUNAGE IRIMI
2. KOTEOROSHI IRIMI
3. KOKYUNAGE sokumen
4. TENCHINAGE irimi
5. TENCHINAGE tenshin
6. ZENPONAGE
7. KIRIKAESHI

01:14

 

5 ryokata dori

両肩取り

LLLL RRRR LR LR LR

1. ZENPONAGE ojigi
2. KIRIKAESHI
3. SUDORI
4. KOKYUNAGE nido ojigi
5. KOKYUNAGE
6. NIKYO irimi / tenshin
7. ZENPONAGE

01:22
In the current Tsuzukiwas 5 Ryokata dori there is first Kokyunage nido ojigi and then Sudori.

 

6 ushiro dori

後ろ取り

1. SANKYO
2. KOTEOROSHI
3. SANKYO
4. ZENPONAGE
5. HAGAIJIME KOKYUNAGE
6. USHIRO RYOTEDORI KOTEOROSHI
7. USHIRO RYOTEDORI IKKYO

02:01

 

7 shomen uchi

正面打ち

1. IKKYO irimi
2. KOKYUNAGE
3. SHIHONAGE
4. IKKYO tenshin
5. ZENPONAGE
6. KIRIKAESHI
7. SANKYO

01:25
The sequence in the current Tsuzukiwaza 7 Shomenuchi is different.

 

8 yokomen uchi

横面打ち

LLL RRR LR LR LR LR

1. SUDORI I
2. SUDORI II ojigi
3. IRIMI
4. SHIHONAGE tenshin-irimi
5. SHIHONAGE tenshin-tenshin
6. ZENPONAGE sudori
7. KOKYUNAGE tobikomi

01:13

 

9 tsuki & keri

突きと蹴り

1. KOTEOROSHI tenshin
2. IKKYO irimi
3. KOTEOROSHI hantai tenshin
4. MAEGERI I
5. MAEGERI II
6. MAWASHIGERI chudan
7. MAWASHIGERI jodan

01:23

 

10 taninzu gake

多人数掛

1. IKKYO I
2. IKKYO II
3. ZENPONAGE futari *
4. KOKYUNAGE futari *
5. SEIRETSU futari
6. SHIHONAGE futari
7. KOKYUNAGE sannin
* only once
01:22